POCZEKAJ
Zapisz się na newsletter i bądź zawsze na bieżąco!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o rabatach i promocjach od MaG inwest sp. z o. o. z ul. Gen. Józefa Sowińskiego 54/94, 01-105 Warszawa, Polska zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
koszyk (0)
0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PALURI

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO PALURI

Poniżej przedstawiony Regulamin Sklepu Internetowego określa w sposób szczegółowy m.in. warunki sprzedaży, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.paluri.pl (zwanego dalej „Sklepem”), sposoby złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formy dostawy, dostępne metody płatności, warunki odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Administratorem i jednocześnie właścicielem Sklepu jest MAG INWEST sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (01-105), przy ul. J. Sowińskiego 54 lok. 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770733, NIP: 5272881997, REGON: 382525502, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN (zwana również „Administratorem”)

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: paluri.@paluri.pl

§ 1

DEFINICJE

  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu, Regulamin stanowi jednocześnie wzorzec umowny Sprzedawcy;

  2. Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.paluri.pl;

  3. Sprzedawca – MAG INWEST sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (01-105), przy ul. J. Sowińskiego 54 lok. 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770733, NIP: 5272881997, REGON: 382525502, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN;

  4. Klient (zwany także Kupującym) – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i która dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający Umowę ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PK) — Klient będący przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

  7. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
   2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

  8. Produkt – towar dostępny do zamówienia, prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;

  9. Zamówienie indywidualne – Produkt wykonany według indywidualnej specyfikacji Kupującego;

  10. Formularz Zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy określające rodzaj i ilość Produktów, które Klient następnie nabywa za pośrednictwem Strony;

  12. Umowa – umowa sprzedaży zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa jest umową sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

  13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  14. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów;

  15. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu, przydzielona indywidualnie Klientowi;

  16. Rejestracja – czynność jednorazowa polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
   z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

  17. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie;

  18. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
   i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

  19. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://paluri.pl/dostawa

  20. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujące się pod adresem: https://paluri.pl/dostawa;

  21. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu;

  22. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;

  23. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych;

  24. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  25. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  26. System teleinformatyczny – system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  27. Dostawca Usług Płatniczych - dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
   2011 r. o usługach płatniczych;

  28. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

  29. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  30. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki i zasady korzystania ze Sklepu, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu Produktów widocznych na Stronie.

 3. Każda osoba, chcąca skorzystać z oferty Produktów znajdujących się w Sklepie, musi uprzednio zapoznać się z Regulaminem. W związku z powyższym Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie ze Strony.

 4. Rozpoczęcie przeglądania Strony jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

 5. Akceptując Regulamin, Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Umowy Sprzedaży zawierana jest na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 7. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail.

 10. Korzystanie ze Strony możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

  1. posiadanie urządzenia podłączonego (lub posiadającego dostęp) do sieci Internet;

  2. posiadanie aktualnego systemu operacyjnego;

  3. posiadanie standardowej przeglądarki internetowej;

  4. posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail), z tym zastrzeżeniem, iż konto poczty elektronicznej musi być własnością Kupującego.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Strony na czas niezbędny do dokonywania prac technicznych. O wyłączeniu działania Sklepu Klient jest informowany po wejściu na nią.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym, to jest w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Strony treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich – zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);

  2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;

  3. podawania danych wyłącznie zgodnych z prawdą;

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym m.in. z możliwości składania Zamówień, jak również może usunąć lub zablokować Konto Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane;

  2. dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w ust. 16 powyżej.

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail paluri@paluri.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i/lub nazwisko, adres do korespondencji (opcjonalnie), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. Klient może dokonać zakupu Produktów jako klient zarejestrowany lub niezarejestrowany (gość).

 3. Kupujący może dokonać rejestracji na etapie składania Zamówienia lub w innym czasie niezależnie czy składa Zamówienie.

 4. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając ze Sklepu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili bez podawania przyczyny żądać usunąć konta, przesyłając w tym celu stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres mailowy Sprzedawcy paluri@paluri.pl.

 6. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia - tj. imię, nazwisko, NIP (jeśli jest osobą prawną), adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 7. Klient decydujący się założyć konto w Sklepie loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 8. Sprzedawca w przypadku Klientów rejestrujących się w Sklepie przechowuje dane oraz historię złożonych przez niego Zamówień w Sklepie.

 9. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 10. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie.

 11. Realizacja Zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych Produktów na adres podany przez Klienta na etapie składania Zamówienia, a Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki.

 12. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków: (i) dodaniu przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie, (ii) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam” (lub innego równoznacznego).

 13. Po dodaniu Produktów do Koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do niego Produktów. Klient ma również możliwość ewentualnego usunięcia Produktów z Koszyka lub dokonania zmiany ilości.

 14. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór sposobu Dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Zamówienie.

 15. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie Zamówienia brutto, Klient składa Zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami „Zamawiam” (lub innym równoważnym).

 16. Po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

 17. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

 18. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

 19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 20. W formularzu Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Klient ponosi bowiem odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie (jeśli został udostępniony numer telefonu) o wątpliwościach Sprzedawcy. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 21. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 21 powyżej.

§ 4

PRODUKTY

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży Produktów niepełnowartościowych (outlet) – w takim jednak przypadku zobowiązany jest on do wyraźnego oznaczenia Produktów.

 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu każdorazowo wskazuje podstawowe cechy Produktu, w szczególności rodzaj, cenę.

 3. Produkty dostępne w Sklepie powinny być używane w sposób zgodny z informacją zawartą w opisie Produktu lub w informacji umieszczonej na Produkcie lub dołączonej do Produktu.

 4. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 5. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów wskazują podstawowe właściwości, wygląd i parametry użytkowe Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do wprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że Sprzedawca zastrzegł inaczej. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

 8. Sprzedawca może wykonać Produkty na Zamówienie indywidualne Klienta - według jego specyfikacji. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą na adres paluri@paluri.pl w celu ustalenia szczegółów współpracy. Sprzedawca wskazuje jednak, iż Zamówienia indywidualne i personalizowane nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

§ 5

CENA I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawca wyrażone są? w polskiej walucie i są? cenami brutto (zawierają? podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 2. Cena podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia cena zamówionych Produktów nie ulegnie zmianie.

 3. Płatność za Produkt odbywa się za pomocą:

  1. dla Produktów z zakładki „dostępne od ręki”:

 1. przelewu elektronicznego lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu „PayU” (system płatności, z którym Sprzedający ma aktualnie zawartą stosowną umowę) - lista dostępnych banków widoczna jest po kliknięciu przycisku opatrzonego słowami „Zamawiam i płacę” (lub innym równoważnym);

 2. płatność gotówką - za pobraniem lub płatność przy odbiorze;

 3. przelewem tradycyjnym - przy dokonywaniu przelewu Klient w temacie przelewu powinien użyć numeru Zamówienia, przelewu należy dokonać na następujące dane:

MAG INWEST sp. z o. o.

ul. J. Sowińskiego 54 lok. 94, 01-105 Warszawa

Bank: PKO BP S.A.

numer rachunku bankowego: 73 1020 1185 0000 4702 0313 0358

  1. dla Zamówień indywidualnych obowiązuje wyłącznie przedpłata - przelewem tradycyjnym - przy dokonywaniu przelewu Klient w temacie przelewu powinien użyć numeru Zamówienia, przelewu należy dokonać na następujące dane:

MAG INWEST sp. z o. o.

ul. J. Sowińskiego 54 lok. 94, 01-105 Warszawa

Bank: PKO BP S.A.

numer rachunku bankowego: 73 1020 1185 0000 4702 0313 0358.

 1. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie do maksymalnie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie automatycznie anulowane i nie zostanie realizowane. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są? w polskiej walucie i są? cenami brutto (zawierają? podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

§ 6

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Po opłaceniu Zamówienia nie ma możliwości zmiany adresu dostawy wskazanego przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

 3. Klient samodzielnie decyduje jaką formę dostawy wybiera.

 4. Ceny Produktów widoczne w Sklepie nie uwzględniają kosztów dostawy.

 5. Cennik dostaw dostępny jest pod następującym adresem: https://paluri.pl/dostawa. Koszty dostawy są również dokładnie określone podczas składania Zamówienia i widoczne są pod listą wybranych Produktów. Całość zapłaty Klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych Produktów i kosztu dostawy.

 6. Przesyłka powinna zostać dostarczona w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy. Dostawą Zamówienie zajmuje się firma kurierska wybrana przez Klienta spośród dostępnych na Stronie propozycji. Czas dostawy jest różny i zależy od wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.

 7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

  1. zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę (w przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego),

  2. potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora (w przypadku płatności płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą).

 8. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy i określana jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

 9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Produktu lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę Produktu Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru - także powrotnego.

 10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Sprzedawca informuje, iż istnieje możliwość odbioru Produktów osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: 664-417-212.

§ 7

Reklamacje

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego Produktu wolnego od wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 5. Reklamacje mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na podany na Stronie adres e-mail lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik.

 6. W przypadku dostarczenia Produktu uszkodzonego lub z wadą fabryczną Klient w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Produkt na własny koszt do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu sprawy drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

 9. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien uwzględnić następujące informacje:

  1. adres e-mail, na który powołano się przy składaniu Zamówienia;

  2. data i numer Zamówienia;

  3. uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady);

  4. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

 10. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 11. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: paluri@palur.pl.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną - Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad (o ile będzie to możliwe) albo usunie wady.

 13. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca odeśle Produkt Konsumentowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.

 15. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.

 16. Sklep nie prowadzi wymian. Zatem aby dokonać wymiany Produktu należy go zwrócić oraz złożyć ponownie nowe Zamówienie w sklepie internetowym.

 17. Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą być odesłane w oryginalnym opakowaniu razem z formularzem zwrotu i dowodem zakupu.

 18. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

 19. Żaden z zapisów Regulaminu nie ogranicza Klienta w korzystaniu z jego praw z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach ustawy Kodeks cywilny.

 20. W kwestiach nieuregulowanych powyżej w przypadku Konsumenta zastosowanie mają postanowienia ustawy Kodeks cywilny.

 21. W przypadku produktów outletowych przed zawarciem Umowy Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta, że przedmiotem sprzedaży jest produkt outletowy. Klient powinien mieć zatem świadomość, że w takiej sytuacji otrzyma produkt, który jest sprzedawany po niższej cenie, ale zawiera wadę opisaną w karcie Produktu. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup Produktu oznaczonego jako produkt outletowy, Sprzedawca może przyjąć, że Klient akceptuje nabycie produktu niepełnowartościowego. Zgodnie z art. 557 k.c. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy. W związku z tym w przypadku produktów outletowych Klientowi nie przysługują uprawnienia związane z rękojmią (np. w postaci prawa wymiany produktu na produktu pełnowartościowy i pozbawiony wady).

 22. Powyższe postanowienia znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Konsumentów.

§ 8

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub PK

 1. Konsument lub PK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub PK wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub PK weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby dochować terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument lub PK wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą skorzystania z przysługującego Konsumentowi lub PK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres: paluri@paluri.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy - ul. J. Sowińskiego 54 lok. 94, 01-105 Warszawa. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument lub PK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem: https://paluri.pl/zwroty-reklamacje.

 5. Do oświadczenia, o którym powyżej Konsument lub PK powinien dołączyć dowód zakupu Produktów, lub w inny sposób udokumentować ich zakup.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub PK zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Produkt w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument lub PK ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 7. Konsument lub PK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PK płatności (w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów - jeśli koszt ten pokrył Konsument lub PK) nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PK użyte podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument lub PK wyraźnie zgodził się na zwrot w innej formie. W każdym przypadku Konsument lub PK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PK do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PK dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsument lub PK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PK w wypadkach:

  1. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

  4. jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 14. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy Kodeks cywilny.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego.

 2. Szczegóły związane z postępowaniem mediacyjnym zostaną każdorazowo określone przez strony konfliktu.

 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

 4. Klient będący Konsumentem może skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 10

POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODY

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://paluri.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.

 2. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Zarejestrowania Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania Klienta w Serwisie nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, skorzystanie z usług Serwisu nie będzie możliwe. W takim przypadku Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz innych odpowiednich ustaw.

 3. Wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy rozpatrywać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 6. Treści umieszczone w Sklepie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez podmioty trzecie (Facebook, Instagram) są przejawem własnej intelektualnej MAG Inwest sp. z o. o., chyba że wskazano inaczej.

 7. Dodatkowo treści umieszczone w Sklepie stanowią przedmiot praw autorskich spółki MAG Inwest sp. z o. o., która nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody.

 8. Wszelkie prawa do Strony, w tym jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów są zastrzeżone.

 9. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowanie lub modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Opublikowano dnia: 20.05.2022.

Zaprojektuj swoją torebkę

 

  Bądź projektantką swojej torebki  ! ! !  

 

Wybierz materiały, z których mamy ją dla Ciebie uszyć :)

zobacz więcej
Dlaczego warto wybrać naszą firmę

Jeśli szukasz oryginalnych, nietuzinkowch produktów to zapraszam Cię do PaLuRi. 

Tworzymy niepowtarzalne produkty, wykonywane z sercem i wielką pasją.

ręcznie
robione

Tworzone z pasją

Darmowa
dostawa

Darmowa dostawa od 450 zł

14 dni
na zwrot

Produktów dostępnych od ręki

gwarancja
jakości

Gwarancja jakości

Wysokie oceny
klientów

Pozytywne opinie

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o rabatach i promocjach od MaG inwest sp. z o. o. z ul. Gen. Józefa Sowińskiego 54/94, 01-105 Warszawa, Polska zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.